1111111111111
2222222222222
OK
Mezőnagymihály címere
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNAGYMIHÁLY

Arany János Általános Iskola

Iskola Igazgató: Agócs László
Telefonszám: 49/424-640
e-mail cím: mnmihaly@axelero.hu
16 pedagógus

Iskolai Diákönkormányzat
Alakult 1993-ban, munkáját egy pedagógus segíti.
e-mail cím: mnmihaly@axelero.hu
Telefonszám: 49/424-640

A mezőnagymihályi Általános Iskola rövid története

Arany János Általános Iskola, Mezőnagymihály Községünkben az oktatás 1650 és 1690 között kezdődött.

(Erről írásos dokumentum található a Református Egyházközség Hivatalában.)
A tanítók "fáján" 47 név található. Az első név bizonyos Hadházi. A sorban a tizedik rektor nevénél, akit Dobi Jánosnak hívtak, már pontos évszám van: 1727. A későbbiek során, 1909-ben új református iskola épült, ahová egyszerre hatvan gyerek is járt. A katolicizmus a XIX. Században vett nagyobb lendületet a településen.

Iskolát 1927-ben építettek.

1948-ig felekezeti iskolában tanultak a gyerekek. Az államosítás után közös igazgatás alá kerültek az iskolák. A tanulók száma az elmúlt évtizedek alatt 100 - 170 között ingadozott, a pedagógusok száma pedig 10-15 volt.

Kompetencia alapú képzés

Új kihívások, változó módszerek iskolánkban!

A körülöttünk zajló társadalmi, gazdasági változások egyre inkább éreztetik hatásukat az iskola falain belül is. Mindannyian érzékeljük, hogy a ma felnövekvő ifjúságot hagyományos módszerek alkalmazásával egyre kevésbé lehet motiválni, figyelmüket így szinte lehetetlen lekötni, sok tanulónak gondot jelent az ismeretek alkalmazása.

A mi iskolánkban is szembe kellett nézni mindezekkel a gondokkal, problémákkal, valamennyien éreztük, hogy változtatni kell. Szeretnénk munkánkat úgy végezni, hogy megfeleljünk a változó külvilág, a tanítványaink, szüleik, kollégáink és önmagunkkal szemben támasztott követelményeknek, elvárásoknak.

Így nevelőtestületünk közös elhatározással pályázott 2005-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében a "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatás" című pályázatra. Iskolánkból hat pedagógus és az intézmény vezetője vállaltuk a projektben való közreműködést és 120 órás továbbképzések keretében készültünk fel a program megvalósítására.

A program célja: az oktatás tartalmi és módszertani megújításával, a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazásával az alapképességeket és készségeket fejlesztjük. Növeljük a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét, motiváltságot teremtve az egész életen át tartó tanuláshoz. A versenyképes tudás megalapozásával a továbbtanulás esélyeit, az életben való boldogulást szolgáljuk. Célunk továbbá, hogy iskolánkban hozzáférhetőek legyenek a korszerű digitális taneszközök.

Olyan pedagógiai eszközöket, módszereket kell alkalmaznunk, melyek alkalmasak lehetnek a diákok motiválására és eredményes oktatására, nevelésére. Egyre nyilvánvalóbb tény, hogy a gyermekek egész iskolai pályáját, majd munkaerő-piaci esélyeiket is befolyásolja, hogy az oktatás kezdeti szakaszában az oktatási intézmény mennyire járul hozzá készségeik, képességeik megfelelő fejlesztéséhez.

A kompetencia alapú oktatás a készségek, képességek, az alkalmazás képes tudás elérését tűzi ki célul. Iskolánkba 5 kompetencia-terület bevezetését kezdtük meg. A programot megvalósító pedagógusok:
  • 1. Életpálya-építés: Cselényi Dóra
  • 2. Információs és Kommunikációs Technológiák: Cselényi Dóra, Ragó Tiborné, Szulcsikné Molnár Katalin
  • 3. Matematika: Ilkuné Urbán Ágnes
  • 4. Szociális, életviteli és környezeti kultúra: Ragó Tiborné
  • 5. Szövegértés - szövegalkotás: Ficsórné Szenyita Ibolya, Kissné Dudás Ilona, Szulcsikné Molnár Katalin
A tanulás-tanítás folyamat lényeges eleme a tevékenység, az aktivitás. A kompetencia alapú oktatás keretében azokat az alapkompetenciákat fejlesztjük, melyek segítségével a gyermekek képessé válnak az ismeretszerzésre, és gyakorlati tudásra tesznek szert. Az ismeretek elsajátítása a tanulók tevékenykedtetésére, önálló tapasztalatszerzésre épül. Az információs és kommunikációs technológia olyan új környezetet és eszköztárat nyújthat a ma tanárainak, diákjainak, mellyel munkájuk hatékonyabb lehet mind szakmai, mind pedagógiai értelemben.

Az informatikai eszközök, az internet, interaktív tábla, számítógépes animációk használatával érdekesebbé, mozgalmasabbá tehetjük tanóráinkat, kitárul előttünk a világ, az animációk segítségével könnyebben megérthetnek egy-egy természeti-biológiai folyamatot, szemléletesebbé, színesebbé, látványosabbá teszi a megismerés folyamatát. A tanórákra való felkészülés a pedagógusok és a gyermekek részéről is munka- és időigényes.

A változatos munkaformákkal, a kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával eredményesebben tudjuk motiválni a gyerekeket. Változatos csoportszervezéssel ráhangolódnak az órai munkára. A csoporton belüli megbízatások növelik a felelősségérzetüket, erősödik a kötelességtudatuk és az önbizalmuk, segítik egymást.

Iskolánkban, április hónapban, a nyílt tanítási nap és a Szakmai Nap keretén belül lehetősége nyílt a helybelieknek és a környező települések tanárainak, iskolaigazgatóinak megismerkedni az új módszerekkel. Bogárdi Ferencné és Ficsórné Szenyita Ibolya előadást tartott, valamint egy történelem bemutató óra keretében ismerkedhettek ezen módszerekkel.

Korunkban a tudás a társadalmi érvényesülés legfontosabb alapkövévé vált. Nagyon fontos, hogy az egyén milyen kompetenciákkal bír, képes-e élete során az adott élethelyzeteknek megfelelni.
Bogárdi Ferencné
Szülői Munkaközösség

Megalakulása óta segíti, támogatja az iskola munkáját, tevékenyen részt vesz az iskolai programokban.

Néhány rendezvényt / Mikulás, Gyermeknap, Sátortábor / önállóan bonyolít le. Évek óta sikeresen rendezi meg a Jótékonysági Bált, melynek bevételét a gyermekek javára fordítja.